MENU
Головна » Файли » Нормативна база » Рішення педрад

Рішення педагогічної ради №10
04.11.2019, 18:54

1.    Про підсумки роботи навчального закладу в 2017/18 н.р. та завдання на 2018/19 н.р.

ВИРІШИЛИ:
1.1.Створювати умови для творчої самореалізації педагогів через залучення їх до методичної роботи, фахових змагань, виставок; мотивувати до створення авторських навчально-методичних комплектів, навчальної літератури тощо;
1.2.Урізноманітнити форми і методи методичної роботи з  педагогами з метою формування та розвитку професійних вмінь та навичок  щодо практичного застосування сучасних педагогічних технологій;  
1.3.Спрямовувати роботу педагогів на формування в учнів компетентностей, що знадобляться їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися упродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни;
1.4.Активізувати роботу учителів у пошукову, експериментально-дослідницьку діяльність, реалізацію їхнього творчого потенціалу, участь в освітніх проектах, поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації педагогів;
1.5.Удосконалювати систему роботи закладу щодо  запровадження інновацій у практику роботи педагогічних працівників, сприяти у формуванні авторського стилю кожного педагога, потреби у професійному вдосконаленні.
1.6.Забезпечувати методичний супровід організації та проведення інтелектуальних змагань, суспільних громадянських акцій школярів, тощо.
1.7.Актуалізувати методичну роботу щодо розвитку інклюзивної освіти;
1.8.Забезпечити інтеграцію дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов в навчальному закладі;
1.9.Удосконалювати роботу із сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, надаючи їм психолого-педагогічну допомогу. Продовжити роботу із надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам АТО, переселеним членам сімей із зони АТО і родичам загиблих під час військових дій;
1.10.Активізувати співпрацю з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування в дітей та молоді  духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві;
1.11.Створювати умови для розвитку творчих здібностей школярів, їх навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації
1.12.Методичній раді школи здійснювати інформаційно-методичне забезпечення впровадження Державних стандартів, оновлених навчальних програм у практику роботи навчальних закладів, приділивши увагу опрацюванню нового концепту навчальних програм,   методичних ресурсів для реалізації наскрізних змістових ліній; 

2.    Про підсумки навчально-виховної діяльності в 2017/18 н.р.
ВИРІШИЛИ:

2.1.Спрямувати організаційно-методичну роботу у 2018/2019 навчальному році на реалізацію ІІІ етапу єдиної науково-методичної проблеми «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя». 
2.2. Організувати діяльність шкільних методичних об’єднань у відповідності до науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжконкурсовий (міжатестаційний) період». 
2.3.Забезпечити науково-методичний супровід викладання за оновленими навчальними програмами 10-их класів  та учителів початкової школи до навчально-виховної діяльності у першому класі Нової української школи.  
2.4. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на формування в учнів національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського народу, толерантного ставлення до інших культур і народів, організацію ефективної превентивної виховної діяльності. 
2.5.Підвищити рівень організаційно-методичного супроводу підготовки учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, до ЗНО та ДПА.
2.6.Забезпечити розвиток учнівського самоврядування, активно залучати до вирішення питань організації  навчально-виховного процесу батьківську, педагогічну та учнівську спільноти. 
2.7.Здійснити психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами.   
2.8.Забезпечити соціальний захист всіх учасників навчально-виховного процесу. 

3.Про результати ДПА у 4-их , 9-их класах як об’єктивні показники якості освіти.
ВИРІШИЛИ:

3.1.На засіданнях шкільних методичних об’єднань розглянути питання про шляхи підвищення ефективності підготовки учнів до ДПА у 9 кл. та ЗНО в 11кл.
3.2.Наголос робити не на запам’ятовуванні навчального матеріалу, а на його елементарному розумінні.
(постійно)
3.3.Формувати в учнів навички роботи із тестами, техніку виконання тестів (самоконтроль часу, умовне визначення меж результатів тощо).
(постійно)
3.4.Проводити тренувальне тестування за програмою ЗНО в кінці кожної теми.
(постійно)
3.5.Використовувати систему елективних курсів, факультативів, індивідуально-групових занять для задоволення пізнавальних потреб учнів.
(протягом навчального року)
3.6.Організувати контроль за використанням тестових технологій на уроках та різних етапах освітнього процесу.
3.7.Постійно наголошувати на необхідності дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, за необхідності повторно опрацьовувати їх. Особливу увагу приділити молодим та малодосвідченим учителям, шляхом надання їм необхідної методичної допомоги.
3.8.Посилити контроль за об’єктивністю семестрового та річного  оцінювання учнів.

4.ЗНО-ДПА-2018:  результативність та шляхи покращення.
ВИРІШИЛИ:

4.1.Обговорювати завдання ЗНО, а також завдання із методичних посібників, які мають відповідні грифи, на засіданнях методичних об'єднань. 
(постійно)
4.2.Провести аналіз результатів ЗНО, отриманих випускниками 11-ого класу школи та порівняти їх із середніми показниками по місту. Виявити недоліки в роботі закладу за напрямом підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. 
4.3.Визначити шляхи підвищення ефективності складання ЗНО учнями поточного навчального року. Розробити план заходів для забезпечення готовності одинадцятикласників до ефективного проходження процедури  ЗНО та ДПА.

4.4.Підготовку до ЗНО розпочати уже в 10 класі.
4.5.На батьківських зборах провести роз’яснювальну роботу серед батьків учнів 10 класу про необхідність та важливість підготовки до ЗНО , а також про необхідність своєчасно визначитись з вибором професії та  навчального закладу.
(Остафійчук М.В., до 01.10.2018р.)
Адміністрації школи:
4.6.У процесі формування варіативної частини навчальних планів, виборі спецкурсів та факультативів у старшій школі особливу увагу приділяти необхідності якісної підготовки учнів до ЗНО взагалі та зокрема з тих навчальних предметів, успішність складання учнями ЗНО яких є низькою.
4.7.Посилити контроль за інформуванням учнів 11-х класів та їх батьків про умови та порядок проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Розміщувати та оновлювати відповідні інформаційні повідомлення на сайті закладів загальної середньої освіти,  у загальношкільних та кабінетних куточках ЗНО.
4.8.Систематично проводити внутрішній моніторинг, аналізувати його результати та відстежувати динаміку навчальних досягнень учнів.
4.9. Організовувати роботу майстер-класів для педагогів з питань підготовки випускників до ДПА та ЗНО, упроваджувати досвід учителів, учні яких мають високі результати складання зовнішнього незалежного оцінювання.
4.10.Активізувати співпрацю із  закладами вищої освіти, з метою ознайомлення випускників з правилами прийому, переліком предметів, необхідних для вступу на окремі факультети та спеціальності.
Учителям-предметникам: 
4.11.Провести моніторинг результативності складання учнями ЗНО 2018 року та детально проаналізувати типові помилки, допущені під час виконання тестів.
4.12.Підвищувати об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень. 
4.13.Проводити групові та індивідуальні консультації з навчальних предметів, обраних учнями для складання ЗНО та ДПА; удосконалювати форми, методи, прийоми підготовки учнів до тестування.
4.14.Постійно застосовувати на різних етапах уроку тестовий контроль. З метою проведення самоконтролю, пропонувати учням  виконувати завдання у тестовій формі вдома. 
4.15.Ознайомлювати учнів із  вимогами  програм підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
4.16.Використовувати тестові завдання різної форми і ступеню складності з  навчальних посібників  та  збірників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, інформаційних матеріалів Українського центру оцінювання якості освіти. 
4.17.Ефективно використовувати варіативну складову навчальних планів  з метою підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. 
4.18.Навчати учнів алгоритму виконання тестових завдань різної форми, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.
4.19.Виробляти в учнів навички самостійної роботи та самостійного оцінювання, самоперевірки, раціонального розподілу відведеного часу.
4.20.Удосконалювати форми, методи, прийоми підготовки учнів до ЗНО. Використовувати, під час вивчення навчального матеріалу, порівняння, образи, метафори, малюнки; розвивати уяву та творче мислення старшокласників; доповнювати теоретичний матеріал прикладами та унаочненням.
4.21.Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології навчання, організовувати проходження учнями онлайн-тестування. 
4.22.Активізувати роботу з обдарованими учнями. Заохочувати їх до участі  в різноманітних інтерактивних конкурсах з предметів. 
4.23.Рекомендувати учням узяти участь у пробному ЗНО з метою покращення їх адаптації до процедури ЗНО. Під час освітнього процесу використовувати ділові ігри, які моделюють процес зовнішнього незалежного оцінювання.
4.24.Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо порядку та особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання, наголошувати на його перевагах і перспективах.
4.25.Спрямовувати виховну роботу на підвищення мотивації учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання.
4.26.Наполегливо підвищувати свій фаховий рівень, активно працювати над самовдосконаленням та саморозвитком.

5.Про схвалення педагогічною радою освітньої програми школи на 2018/19 н.р.

ВИРІШИЛИ:
5.1.Схвалити освітню програму Чернівецької загальноосвітньої школи №38 на 2018/19 н.р.
5.2. Адміністрації та педагогічному колективу дотримуватись положень програми у навчально-виховному процесі.

6. Впровадження базисних засад НУШ: готовність 1-их класів до роботи в 2018/19 н.р.

ВИРІШИЛИ:
6.1.Спрямувати роботу на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах переходу до Нової української школи;
6.2.Вжити заходів щодо забезпечення переходу початкової та основної школи на новий зміст і структуру навчання відповідно до вимог Нової української школи;
6.3.Продовжити роботу щодо реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових документів, що регулюють діяльність освітньої галузі;
6.4.Сприяти формуванню  нової  моделі   методичної підготовки вчителя  школи І ступеня у світлі нових педагогічних підходів, відповідно до концептуальних засад Нової української школи, змінивши її  процес, зміст, форми та результат.

7.Про затвердження плану роботи школи на 2018/19 н.р. та правил внутрішкільного розпорядку.
ВИРІШИЛИ:

7.1.Затвердити план роботи школи на 2018/19 н.р. та правила внутрішкільного розпорядку.

8. Про організацію початку нового навчального року.
ВИРІШИЛИ:  
 
8.1.Записи у зошитах і щоденниках учнів 1-5-х класів вчителям робити ручкою зеленого кольору.
8.2.Записи у класних журналах вчителям здійснювати ручкою чорного кольору.
8.3.Ухвалити розклад уроків, запропонований на затвердження.
8.4.Затвердити режим роботи групи продовженого дня.

8.5.Факультативи та курси за вибором не оцінювати у балах.    
8.6.Оцінювати учнів 2-х класів у балах, починаючи з ІІ семестру 2018/19 н.р.    
8.7.Навчальні екскурсії та практику проводити впродовж 2018/19 н.р.
8.8.Вивчати курс «Християнська етика» у початкових класах за наявності заяви батьків зі згодою на вивчення даного курсу.

9. Про участь в електронно-освітньому проекті «Е-Scools».
9.1.Класним керівникам та вчителям - предметникам взяти до відома інформацію та подати пропозиції адміністрації школи щодо можливої участі у програмі «Е-Scools».

10.Методична платформа: плани та пропозиції щодо оновлення  в новому навчальному році.

ВИРІШИЛИ:
10.1.Забезпечити реалізацію ІІІ етапу  науково-методичної проблеми «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя».
10.2.З  метою  підвищення  теоретичної, методичної та  професійної  підготовки  педагогічних  працівників   спрямувати  методичну  роботу  на  вирішення  таких  завдань:
- створення  максимально  сприятливих  умов  для  розвитку  і  саморозвитку  вчителів;
-  пошуки  більш  досконалих  шляхів  навчання  та  виховання,  розвиток  ініціативи  та  творчості  вчителів  на  основі  впровадження ППД, новаторських  ідей;
- створення  максимально  сприятливих  умов  для  інтелектуального,  духовного,  морально – етичного  розвитку  учнів;  надання учням  можливості  реалізувати  власні  творчі  здібності
10.3.Заступникам директора з НВР Кулик С.Й.,  Богачовій Н.І. та заступнику директора з ВР Бузинській І.О.  скоригувати план  методичної роботи з педагогами на 2018/2019 н.р., виходячи з науково-методичної проблеми школи. 
(до 25.09.2018 р.)
10.4.Підсумки  роботи  ІІІ етапу  реалізації науково-методичної проблеми школи підвести на засіданні методичної ради  у травні 2019 року та на засіданні педагогічної ради у серпні 2019р.
10.5.Керівникам  шкільних методичних формувань   Федорак Н.В.,   Бурезі Н.Г.,  Палію Ю.В., Євдощак Т.М., Мінтянській Ю.В. спланувати   роботу методичних формувань                                                                          
(до 25.09.2018 року )                                                                                       
10.6.Створити ППС «Формування ключових компетентностей учнів у навчально-виховному процесі» (керівник Кулик С.Й., заступник директора з НВР).
10.7.Забезпечити роботу школи молодого фахівця. Призначити керівником ШШМФ Онуфрійчук О.В., учителя біології, учителя-методиста.
10.8.Провести декаду педагогічної майстерності «Тобі, молодий вчителю!»         
(жовтень 2018 р.)
10.9.Створити майстер-клас вчителя інформатики, учителя-методиста Скрипської  Г.В. з проблеми «Школа без паперів. Хмарні технології».
(упродовж 2018/2019 н.р.)
10.10.Продовжити роботу творчої групи вчителів з проблеми «Реалізація  Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді». Призначити її керівником Федорак Н.В., учителя української мови і літератури. 
10.11.Здійснювати методичний супровід інноваційної освітньої діяльності закладів освіти міста в рамках компоненту «Пілотування навчальних матеріалів з формування громадянської компетентності» Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа».
(упродовж 2018/2019 н.р.)
10.12.Провести  шкільні педагогічні читання, присвячені 100 річниці з дня народження В.О.Сухомлинського, та взяти участь у міських педчитаннях.
(вересень 2018 р.)
10.13.Взяти участь у роботі віртуальної науково-практичної конференції  педагогічних працівників міста «Талант і елітарність». 
(січень 2019 р.)
10.14.Забезпечити  проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників відповідно до поданої заявки.

 

Категорія: Рішення педрад | Додав: Admin
Переглядів: 6 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]